Ponderosa2023

Post-Disaster Consumer Protection Measures (Vietnamese)

Các Bi ệ n Pháp B ả o V ệ Ng ườ i Tiêu Dùng Sau Th ả m H ọ a Dành Cho Khách Hàng Truy ề n Thông H ữ u Tuy ế n ở California

Trong tr ườ ng h ợ p Th ố ng đố c California ho ặ c T ổ ng th ố ng Hoa K ỳ tuyên b ố tình tr ạ ng kh ẩ n c ấ p trong khu v ự c c ủ a b ạ n d ẫ n đế n vi ệ c m ấ t ho ặ c gián đ o ạ n d ị ch v ụ đ i ệ n tho ạ i c ố đị nh 1 ho ặ c làm suy gi ả m ch ấ t l ượ ng d ị ch v ụ đ i ệ n tho ạ i c ố đị nh, 2 các nhà cung c ấ p đ i ệ n tho ạ i c ố đị nh s ẽ cung c ấ p các bi ệ n pháp b ả o v ệ sau cho khách hàng dân c ư và doanh nghi ệ p nh ỏ c ủ a h ọ (5 đườ ng dây tr ở xu ố ng) trong th ờ i gian ít nh ấ t 12 tháng k ể t ừ ngày tuyên b ố tình tr ạ ng kh ẩ n c ấ p ho ặ c đượ c V ă n Phòng D ị ch V ụ Kh ẩ n C ấ p California xác đị nh m ộ t cách thích h ợ p: 1. Mi ễ n phí kích ho ạ t m ộ t l ầ n để thi ế t l ậ p d ị ch v ụ chuy ể n ti ế p cu ộ c g ọ i t ừ xa, truy c ậ p t ừ xa để chuy ể n ti ế p cu ộ c g ọ i, tính n ă ng chuy ể n ti ế p cu ộ c g ọ i và d ị ch v ụ nh ắ n tin; 2. Mi ễ n tr ả ti ề n hàng tháng trong m ộ t tháng để chuy ể n ti ế p cu ộ c g ọ i t ừ xa, truy c ậ p t ừ xa để chuy ể n ti ế p cu ộ c g ọ i, chuy ể n ti ế p cu ộ c g ọ i, tính n ă ng chuy ể n ti ế p cu ộ c g ọ i và d ị ch v ụ nh ắ n tin; 3. Mi ễ n phí d ị ch v ụ cho vi ệ c cài đặ t d ị ch v ụ t ạ i v ị trí c ố đị nh t ạ m th ờ i ho ặ c m ớ i c ủ a khách hàng và m ộ t l ầ n n ữ a khi khách hàng di chuy ể n tr ở l ạ i c ơ s ở ; 4. Mi ễ n phí chom ộ t gi ắ c c ắ m và vi ệ c đ i dây đ i ệ n có liên quan t ạ i đị a đ i ể m t ạ m th ờ i b ấ t k ể vi ệ c khách hàng có K ế ho ạ ch Đ i dây Bên trong hay không; 5. Mi ễ n l ệ phí cho t ố i đ a n ă mgi ắ c c ắ mmi ễ n phí và vi ệ c đ i dây đ i ệ n có liên quan cho khách hàng có K ế ho ạ ch Đ i dây Bên trong khi h ọ tr ở v ề v ị trí c ố đị nh c ủ a h ọ ; và 1 “S ự gián đ o ạ n” là (1) m ấ t âm hi ệ u quay s ố ; (2) không có k ế t n ố i ho ặ c m ặ t khác d ị ch v ụ không ho ạ t độ ng; ho ặ c (3) các tr ườ ng h ợ p mà ng ườ i g ọ i không th ể th ự c hi ệ n ho ặ c nh ậ n cu ộ c g ọ i qua đ i ệ n tho ạ i vì th ả m h ọ a đ ã khi ế n d ị ch v ụ không ho ạ t độ ng và do đ ó, ng ườ i g ọ i không th ể th ự c hi ệ n đượ c cu ộ c g ọ i 9-1-1.

6. Mi ễ n phí chom ộ t gi ắ c c ắ m và vi ệ c đ i dây đ i ệ n có liên quan cho các khách hàng không có k ế ho ạ ch khi h ọ tr ở l ạ i v ị trí c ố đị nh c ủ a h ọ .

Để bi ế t thêm thông tin, xin vui lòng liên h ệ v ớ i nhà cung c ấ p d ị ch v ụ c ủ a b ạ n.

2 “S ự suy gi ả m” x ả y ra trong các tình hu ố ng mà d ị ch v ụ ch ư a hoàn toàn m ấ t h ẳ n, nh ư ng ng ườ i g ọ i v ẫ n g ặ p ph ả i tr ườ ng h ợ p ch ấ t l ượ ng d ị ch v ụ kém, bao g ồ m, nh ư ng không gi ớ i h ạ n đế n vi ệ c, b ị nhi ễ u, không k ế t n ố i, tín hi ệ u nhanh báo b ậ n và/ho ặ c cu ộ c g ọ i b ị ng ắ t gi ữ a ch ừ ng, k ể c ả các cu ộ c g ọ i 9-1-1.

13

ponderosadirectory.com

Made with FlippingBook Ebook Creator